top of page

HATİCE ELİF FISTIKOĞLU ELF PİLATES

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

Kişisel verilerin işlenmesi hakkındaki bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında gerçekleştirilecek aydınlatma yükümlülüğü sırasında uyulacak usul ve esasları belirleyen "Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında hazırlanmıştır.

 

HATİCE ELİF FISTIKOĞLU ELF PİLATES (“STÜDYO” ve/veya “ELF PİLATES”) olarak müşterilerimiz dahil Stüdyomuz ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verilerin en yüksek güvenlik önlemleri altında korunduğunu bildirmekten memnuniyet duyarız. Bu kapsamda sizleri kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin KVKK'den kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz. 

 

Müeyyedzade Mahallesi Serdar-I Ekrem Cad. Ipera Apt. No: 12 -1 Beyoğlu/İstanbul, adresinde mukim ELF PİLATES, Stüdyomuz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin, KVKK uyarınca işlenmesine ve saklanmasına özen göstermekte olup bu amaçla gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. 

ELF PİLATES, müşterileri ve/veya müşterinin yetkilileri, potansiyel müşteri, personel ve 3. kişilerden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını ve dokümanları en güvenilir seviyede tutmaktadır. 

Kişisel verileriniz, aşağıdaki kapsamda işlenmektedir. 

 

1- Kişisel Veriler

KVKK bağlamında, kişisel veri, bir gerçek kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır.

Stüdyomuz tarafından, hissedarlarımıza, çalışanlara, stajyerlere, çalışan adaylarına, işyeri ziyaretçilerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, taşeronlarımıza, müşterilerimize, potansiyel ürün veya hizmet alıcılarına ve bunların yetkililerine/çalışanlarına ilişkin kendileri tarafından ve/veya aşağıda belirtilen usullerle tarafımıza sağlanan kişisel veriler işlenebilmektedir. Örnek niteliğinde olmak üzere işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi

Ad, soyad, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durum, milliyet, T.C. kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdan sureti

İletişim Verisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal Veri

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri

Görsel ve İşitsel Veri

Gerçek kişiye ait fotoğraf, ses kayıtları, kamera kayıtları

 

2- Kişisel Veri Toplamanın ve İşlemenin Amacı

 

Kişisel veriler KVKK ve diğer ilgili mevzuatlarda aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak KVKK’nin 5 ve 6. maddelerine (ilgili maddeler aşağıda açıkça yazılmıştır) uygun olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ELF PİLATES’in meşru menfaatleri için işlenmektedir.

 

 

MADDE 5

(1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

(2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

c)Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

MADDE 6

(1) Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

(2) Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

(3) Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

(4) Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

 

 

 

Kişisel veriler, Stüdyomuz ve Stüdyomuz ile iş ilişkisi içinde olan her türlü gerçek ve tüzel kişinin yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, Stüdyomuz tarafından sunulan hizmetlerden tarafınıza daha iyi fayda sağlanabilmesi, hizmetlerimize ilişkin güncellemeler ile ilgili bilgilendirebilme yapılabilmesi, kanuni ya da fiili gereklilikler halinde Stüdyomuzun insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

 

Stüdyomuz ile çalışan personelimizin verileri çeşitli kanunlardan kaynaklı olarak mevzuatın öngördüğü zorunluluklar çerçevesinde hukuka uygun bir şekilde işlenmektedir.

 

Kişisel verileri işleme amaçları Şirket politikalarımız ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup aşağıdakiler mevcut işleme amaçlarını kapsamaktadır:

 

 • Stüdyomuz, stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

 • Stüdyomuz tarafından sunulan hizmetlerin ilgili iş birimleri tarafından yerine getirilmesi,

 • Stüdyomuzun ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacı doğrultusunda yürütülen süreçleri, finansal operasyonları, iletişim, pazar araştırması, hizmet sağlama, tedarik etme ve satın alma operasyonlarının yürütülmesi,

 • Şirket içi sistem ve uygulama yöntemi, bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası, bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,

 • Finans ve/veya muhasebe ve hukuki işlemlerinin takibi,

 • Eğitim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Şirket faaliyetinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli planlanmaların yapılması ve icrası,

 • Yetkili kişi ve/veya kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Stüdyomuz tarafından sunulan ürün ve  hizmetlerden ilgilileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, müşteri memnuniyeti süreçlerinin planlanması ve/veya takibi,

 • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmenin yapılması, kullanıcı istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizin ilgili kanun ve mevzuatların öngördüğü şekilde yapılabilmesi,

 • Stüdyomuzun tabi olduğu mevzuat tarafından öngörülen yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

 • Çalışanlarımızın verileri, iş hukuku mevzuatı ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak, çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icrası, çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası, çalışanların bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icrası, çalışanların ve iş faaliyetlerinin takibi, iş güvenliği ve iş barışının sağlanması,

 • Ayrıca, Stüdyomuz hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızın kullanımı, Stüdyomuzu veya internet sitemizi ziyaretiniz, Stüdyomuzun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılımınızın sağlanması amaçları ile kişisel verileriniz işlenebilecektir. 


Kişisel verilerin işlenmesinde aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır:

 

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygunluk,

 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

3- Kişisel Veri Toplamanın ve İşlemenin Yöntemi ve Hukuki Dayanağı

 

Kişisel veriler, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, ELF PİLATES olarak sunduğumuz hizmetlerin sunulabilmesi, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Stüdyomuzun meşru menfaatleri için ve bu kapsamda sözleşme ve/veya kanunlardan doğan sorumlulukları eksiksiz ve tam olarak ifa etmek amacı ile toplanmakta ve KVKK'nin 5 ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmekte ve aktarılmaktadır.

Kişisel verilerin toplanma ve işlenme amaçlarının hukuki sebepleri, Şirketimizin tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü faaliyette kullanılmak; mevzuat gereğince resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir. 

 

4- Kişisel Verilerin Aktarılması ve Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

ELF PİLATES, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’de öngörülen ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ("Kurul") tarafından alınan karar ve ilgili düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmek sorumluluğu altındadır.

 

Kişisel verileriniz, kanunun açık rıza aramadığı haller hariç olmak üzere, rızanız ile aktarılacaktır.


ELF PİLATES tarafından ilgililere ait kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan başka gerçek kişilere veya tüzel kişilere aktarılamaz. Şu kadar ki, KVKK ve diğer kanunların uygun bulduğu veya zorunlu kıldığı durumlarda ilgilinin açık rızası olmadan da veriler mevzuatta öngörülen şekilde ve kategorilerle bağlı olarak aktarılabilir.

 

KVKK'nin 5 ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda ilgilinin rızası olmaksızın da aktarım mümkündür. ELF PİLATES, kişisel verileri KVKK’de ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece Türkiye'de bulunan üçüncü kişilere ve Şirket hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, potansiyel müşterilere, taşeronlara, çalışanlarına, stajyerlere, çalışan adaylarına, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir.

 

Stüdyomuzun verdiği hizmet gereği kişisel verinin yurt dışına aktarılması mümkündür. Bu halde kişisel verilerin yurt dışına aktarılması ancak KVKK 6. maddesinde belirtilen hüküm ve şartlar altında gerçekleştirilecektir. 

 

ELF PİLATES, kişisel verileri Türkiye'de üçüncü kişilere (Şirket hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilere, müşterilere, potansiyel müşterilere, taşeronlara, çalışanlarına, stajyerlere, çalışan adaylarına, yetkili kurum ve kuruluşlara) aktarabileceği gibi, Türkiye'de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, dış kaynak kullanımı dahil yukarıda da yer verildiği gibi KVKK’de ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak, KVKK veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına yukarıda bahsi geçen üçüncü kişilere aktarabilir. KVKK’de belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işlenme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise hem Türkiye'deki hem ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve hem de Kurul'dan izin alınması gerekmektedir.

 

5- Kişisel Verinin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesi

 

Stüdyomuzca toplanan ve/veya işlenen kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat gereği, kişisel verinin toplanması ve işlenmesi amacına uygun olarak ve makul süre için işlenir. Makul süre içerisinde kişisel verinin toplanması amacının gerçekleşmesine müteakip, Kişisel Veri Politikamızda belirtilen şart ve koşullarda kişisel veri, niteliğine uygun olarak silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

6- Kişisel Veri Sahibinin Hakları

 

Kişisel veri sahibi aşağıdaki haklara sahiptir:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı

e) 5. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı

 

Kişisel veri sahibi yukarıda belirtilen tüm haklarını; Stüdyomuza yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından Stüdyomuza daha önce bildirilen ve Stüdyomuz veri sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvurarak kullanabilir. 

 

Stüdyomuz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde değerlendirme yaparak sonucu tarafınıza bildirecektir. 

 

Yukarıda belirtilen tüm haklarınızı kullanmak için istediğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren metnin, yukarıda belirtilen adresimize ıslak imzalı nüshasını, kimliğinizi tespit edici belgeler ile iletebilir veya e-posta adresimize (iletisim@elfpilates) yukarıda belirtilen şekillerden biri ile imzalanmak suretiyle gönderebilirsiniz. [*]

 

*Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından getirilecek yeni düzenlemeler kapsamında gelecekte vuku bulacak tüm gelişmelere göre aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. 

bottom of page